Transport gratuit la comenzi mai mari de 350 RON. Transport gratuit prin EasyBox la comenzi mai mari de 150 RON
Transport gratuit la comenzi mai mari de 350 RON.
Transport gratuit prin EasyBox la comenzi mai mari de 150 RON

Coșul meu

Nu aveți produse in coș.

Regulament Oficial al Concursului
câștigă un weekend la
Zabola Estate - Transylvania, Zăbala


Martie - Aprilie 2024

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului „câștigă un weekend la Zabola Estate - Transylvania, Zăbala” (denumit în continuare “Organizator”) este Aroma Terra SRL, CUI RO32749065, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J26/116/2014, adresa Str. Revoluției, nr. 18, Târgu-Mureș, jud. Mureș, telefon 0748 888 147, email contact@aromateria.ro.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării concursului, de a opri concursul, în orice moment al acestuia, și/sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială de concurs www.aromateria.ro/weekend-la-zabola/ Astfel de modificări vor fi făcute publice imediat dupa intrarea în vigoare.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfășura pe întreg teritoriul României, prin intermediul www.aromateria.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de concurs poate fi accesată la adresa: www.aromateria.ro/weekend-la-zabola/

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va începe la data de 8.03.2024 și se va desfășura până la data de 11.04.2024 (denumită în cele ce urmează „Perioada concursului”).

SECȚIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

4.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în format electronic și poate fi consultat accesând pagina www.aromateria.ro/weekend-la-zabola/.

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina de landing.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice sau juridice, care se înscriu prin achiziția de produse în valoare de minim 100 RON de pe site-ul Aromateria.

5.2. Condiții de participare include vârsta minimă de 18 ani, deținerea unei adrese de email și unui număr de telefon mobil, înregistrarea pe site și la newsletter cu permisiune de marketing.

5.3. Angajații organizatorului, agențiile implicate și familiile acestora nu pot participa.

5.4. Participarea presupune acceptarea acestor condiții.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. Premiile constau în:

  • - 2 nopți de cazare la Zabola Estate în Yellow Room,
  • - mic dejun inclus pentru 2 zile și
  • - un masaj.

6.2. Valoarea totală a premiului este de aproximativ 2500 de lei.

6.3. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiului decât serviciile menționate la punctul 6.1 și nici nu pot schimba caracteristicile premiului câștigat.

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs:
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) Participantul trebuie să aibă drept de participare, potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;
b) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului, așa cum este menționată în Secțiunea 3;
c) Participantul trebuie să își creeze cont sau să se logheze pe site cu adresa lui de email.

7.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situațiile în care participanții înscriu pe pagina de web a concursului date de contact incorecte și din aceste cauze Organizatorul nu îi va putea contacta pentru a le transmite diverse informații cu privire la Concurs.

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

8.1. Modalitatea de stabilire a câștigătorilor
  8.1.1. După încheierea perioadei de concurs are loc extragerea celor doi câștigători.
Extragerea câștigătorului va avea loc, în data de 12 aprilie 2024, cu ajutorul platformei, random.org. Extragerea va fi vizibilă, totodată postată pe pagina de Facebook Aromateria: Facebook Aromateria
 8.1.2. Câștigătorii vor fi contactați printr-un email și li se va solicita să trimită prin email la adresa contact@aromateria.ro datele lor complete.

8.2. Validarea câștigătorului
 8.2.1. Ulterior desemnării celor doi câștigători ai concursului, Organizatorul va proceda la validarea câștigătorului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea participanților în concurs, precum și modul de desfășurare a acestuia.
 8.2.2. Astfel, pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesară îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:
   a) Participantul are dreptul de a se înscrie în concurs, potrivit prevederilor Art. 7.1. de mai sus;
   b) Înscrierea în concurs să se realizeze conform Art. 7.1 și 7.2. de mai sus;
   c) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 7.1 și 7.2. de mai sus.
În cazul în care va exista câștigător care nu poate fi contactat pe email sau telefon în decursul a 3 zile de la data extragerii Organizatorul, va invalida extragera, și se vor apela rezervele. Rezervele sunt urmăritorii participanți luați în considerare în ordinea tragerii la sorți.
  8.2.3. Lista finală care cuprinde câștigătorul se va publica pe pagina de Facebook a Organizatorului, în termen de maxim 1 zi calendaristică de la data încheierii procesului de validare a câștigătorilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situațiile menționate la Art. 7.1 de mai sus.
  8.2.4. Lista finală care cuprinde câștigătorul se va publica pe pagina de Facebook a Organizatorului, în termen de maxim 1 zi calendaristică de la data încheierii procesului de validare a câștigătorilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situațiile menționate la Art. 7.1 de mai sus.

8.3. Intrarea în posesia premiilor
  8.3.1. Premiul va fi pus la dispoziția celor doi câștigători în intervalul 26-28 aprilie 2024.
 8.3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai oferi premiul dacă atât câștigătorul de drept, cât și rezervele nu vor îndeplini condițiile de validare sau nu își vor revendica premiul.
 8.3.3. Orice eroare și/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de email sau numărului de telefon incorecte/ incomplete.
  8.3.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

SECȚIUNEA 9. CONTESTAȚII

9.1. Contestațiile se pot face în termen de 24 ore de la momentul afișării numelor câștigătorilor. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa contact@aromateria.ro și va cuprinde, in mod obligatoriu:
a) numele și prenumele complet, domiciliul;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.

9.2. Contestațiile se vor soluționa în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii.

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. Înscrierile realizate înainte sau după perioada menționată în Regulament, în Secțiunea 3, nu vor fi luate în considerare.

10.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în concurs în perioada de desfășurare a concursului.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

11.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare - primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

11.3. Participanților la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a vizualizării Regulamentului Oficial de Desfășurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1. Participanții își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale către Organizator. Transmiterea datelor personale constituie și acord pentru prelucrarea datelor personale în scopurile prevăzute în prezentul regulament.

12.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

12.2. Prin înscrierea în concurs, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și orașul de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligații sau plăți din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obținute în urma acordului dat de către participanți, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile Organizatorului și ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiționează participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

12.3. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

12.4. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la concurs va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Aroma Terra SRL . Doar câștigătorilor și persoanelor care primesc mențiuni li se vor solicita adresele de corespondență pentru expedierea premiilor.

12.6. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt înmânarea premiilor câștigătorilor și realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți.

SECȚIUNEA 13. LITIGII ȘI FRAUDE

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

13.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participările care se dovedesc a fi frauduloase și nu respectă regulile campaniei promoționale.

13.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

13.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 14. FORȚĂ MAJORĂ

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. în categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

14.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe pagina web ia cazului de forță majoră, existența acestuia.